На 12.07.2015г. влязоха в сила важни промени касаещи данъчното подоходно облагане в Испания. Мерките засягат многобройния малък бизнес на едноличните търговци (аутономос).

Те бяха въведени чрез  Кралски декрет-закон 9/2015 от 10 юли, за спешни мерки относно облекчаването на данъчната тежест понасяна от данъкоплатците на личния подоходен данък на физическите лица и други мерки от икономически характер (Real Decreto-ley 9/2015 de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico).

Въвеждането на новите правила дни преди затварянето на второто счетоводно тримесечие предизвика леко объркване сред фирмите, тъй като не бе ясно какви данъчни ставки следва да се приложат. Възникнаха и въпроси свързани с осчетоводяването на наемите. Накрая бе изяснено, че новите данъчни ставки следва да се прилагат считано от дата 12.07.2015г., а до указаната дата следва да се прилага стария ред.

Съществуват два вида услуги, при чието предоставяне едноличните търговци следва да изменят ставката на подоходния данък (IRPF) при издаването на своите фактури след 12.07.2015г.:

А. Работи извършени за друг едноличен търговец или фирма и,

Б. Фактури, свързани с наемането на имот.

В случай А. ставката на удръжката на подоходния данък (retenciones de profesionales) се изменя от 19% на 15%. Същата ставка за начинаещи еднолични търговци се намалява от 15% на 7%.

В случай Б. ставката на удръжката на подоходния данък при издаването на фактури за заплатен наем от страна на наемодателя, се изменя леко от 20% на 19,5 % за 2015г. и на 19 за 2016г. Първите подобни фактури ще могат да се издават през месец август.

Важно е да се знае, че при допуснати грешки и прилагане на старите данъчни ставки, грешките следва да се коригират чрез последващо издаване на коригиращи фактури (facturas rectificativas), за да не се стига до глоби породени от нередности при воденето на фирменото счетоводство.

В резултат на въведените промени се предвижда всеки едноличен търговец или малка фирма да спести годишно около 700 евро. Новото данъчно намаление предвижда месечно спестяване в размер на около 60 евро.

Първоначално правителството имаше планове да въведе  въпросните мерки през 2016г., но наближаването на изборите, според различни коментатори най-вероятно е допринесло за по-скорошното им въвеждане.

Допълнителна мярка в случая на едноличните търговци е фактът, че гореописаното данъчно облекчение ще се прилага за всички еднолични търговци, а не само за тези, чиито годишен доход не надвишава 15 000 евро.

Повече информация за всички нововъведения може да получите на следната електронна страница на испанската данъчна агенция (Hacienda) http://www.agenciatributaria.es.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.